баланс двустранен №1
баланс двустранен №2
отчет за пр. и разх. дв.
собствен капитал
парични потоци - р
ДА
вземания №1
вземания №2
ценни книжа
участия
лихви
извънредни
фин. резултат
разлики №1
разлики №2

*за да попълните бланките, е необходимо да ги запишете на локалния си диск
*попълнените бланки изпратете на адрес:

office@apis-kolev.com

*Трябва също да изпратите одиторския доклад и данни за фирмата:
адрес на регистрация, БУЛСТАТ, данъчен номер, материално отговорно лице,
кой е изготвил баланса, кой е одитора

 

преглед на бланката:


запис (download)
пакет №1
(всички бланки)


запис (download)пакет №2 :
таблиците
за баланса,
за паричните потоци,
за отчета за приходите и разходите ,
за капитала